Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Gedragscode Stichting Europa Kinderhulp

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/vakantiegezinnen en minderjarige vakantiekinderen van de Stichting Europa Kinderhulp zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers/vakantieouders en overige gezinsleden enerzijds en de minderjarigen, die bij ons komen anderzijds, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

Daarom hebben wij als stichting voor onze medewerkers/vakantiegezinnen een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. 

Wanneer je bij ons actief wordt als medewerker of vakantiegezin vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen via respectievelijk de medewerkersovereenkomst en het (her)aanmeldingsformulier. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor medewerkers / vakantiegezinsleden.

1.1 - De medewerker / het vakantiegezinslid moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

1.2 - De medewerker / het vakantiegezinslid onthoudt zich ervan het vakantiekind te bejegenen op een wijze die het kind in zijn waardigheid aantast. Men dient elkaar met respect te behandelen. 

1.3 - De medewerker / het vakantiegezinslid respecteert het privéleven van het kind en zal hier geen onnodige informatie over vergaren dan wel verspreiden. 

1.4 - De medewerker / het vakantiegezinslid onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en seksuele relaties tussen medewerker / vakantiegezinslid en vakantiekind zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

1.5 - De medewerker / het vakantiegezinslid heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

1.6 - Indien de medewerker / het vakantiegezinslid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij of zij verplicht hiervan melding te maken bij het landelijke secretariaat.

1.7 - De medewerker / het vakantiegezin krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. Voor medewerkers van Europa Kinderhulp is er een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Voor voorkomende gevallen van schade en letsel zijn door Europa Kinderhulp verzekeringen afgesloten. 

1.8 - In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker / het vakantiegezinslid om in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen verantwoordelijk persoon.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.

2.1 - Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (medewerker/vakantiegezinslid – vakantiekind) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

2.2 - Gedragingen die volgens artikel 2.1 vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen bij onze organisatie. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen worden door het bestuur te allen tijde bij politie/justitie gemeld.

3. Protocol en privacy-reglement m.b.t. pers, communicatie en publicatie.

3.1 Europa Kinderhulp heeft een protocol en privacy-reglement aangaande de omgang met de pers en het publiceren van beeldmateriaal. Het omgaan met Social Media is hier een onderdeel van. Genoemd protocol maakt onderdeel uit van voorliggende gedragscode en is gepubliceerd op de website van Stichting Europa Kinderhulp.

Voorliggende gedragscode is 1 oktober 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting Europa Kinderhulp.

U kunt de tekst ook als document onder deze link vinden.