Welkom op de website van Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp

Criteria en voorwaarden

Welke kinderen komen voor een vakantie in aanmerking?
Voor een vakantie via Europa Kinderhulp komen onderstaande kinderen tussen de 5 en 12 jaar in aanmerking:

 • van wie de ouders het op materieel gebied niet breed hebben;
 • die in buurten wonen waar weinig of geen speelruimte is;
 • die met velen in een krappe behuizing wonen;
 • van wie één van de ouders langdurig ziek is;
 • die in een problematisch gezin wonen;
 • die materieel niet te kort komen, maar door verschillende omstandigheden niet de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben;
 • die in een gezin wonen dat zich met hulp een betere toekomst probeert te creëren en de helpende hand van de vakantie goed kan gebruiken;
 • die in een situatie leven waarin het nodig is de verzorgers te ontlasten, we denken daarbij vooral aan alleenstaande ouders;
 • die in een instelling wonen.

Algemene selectiecriteria

 • de leeftijd van de kinderen ligt tussen de 5 en 12 jaar; bij herhaalde uitnodiging in hetzelfde vakantiegezin kunnen de kinderen t/m 15 jaar mee (mits zij na1 oktober van dat jaar 16 worden);
 • de rechtvaardiging van de uitzending moet gelegen zijn in de leefomstandigheden van het kind en/of diens ouders/verzorgers;
 • het kind moet redelijkerwijs plaatsbaar zijn in een normaal functionerend gezin;
 • het kind moet tenminste verzekerd zijn tegen ziektekosten (kopie van verzekerings-bewijs moet bij aanmelding getoond worden);
 • het kind moet vrij zijn van ziekten/kwalen van besmettelijke aard.

Bovendien gelden bij EKV enkele voorwaarden die op de toelating van het kind aan de vakantie van Europa Kinderhulp van toepassing zijn. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier door de ouder/verzorger/voogd van het kind wordt door EKV aangenomen dat de aanmelder akkoord gaat met deze voorwaarden

De voorwaarden die EKV stelt:
Het aannemen van een kind voor plaatsing bij vakantieouders van Europa Kinderhulp gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 1. Europa Kinderhulp plaatst het kind in een door haar uitgezochte en passende familie. Zij heeft het recht om het kind tijdens de vakantie over te plaatsen naar een ander vakantiegezin als zij dat nodig acht. De uitzendende organisatie brengt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
 2. Europa Kinderhulp is verantwoordelijk voor het welbevinden van het kind gedurende de vakantie.
 3. Indien nodig kan Europa Kinderhulp zonder toestemming vooraf beslissen dat eventuele medische behandeling nodig is. EKV brengt u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte.
 4. De vakantieouders zullen na aankomst van het kind laten weten hoe het met het kind gaat. Tijdens de vakantie kunt u altijd bij EKV informeren naar het kind. Wij raden u af veel te telefoneren met het kind tijdens de vakantie. Mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden i.v.m. verlies of schade. Een eventueel toch meegenomen mobiele telefoon wordt uitgeschakeld en door de vakantieouders bewaard. Bij terugkeer ontvangt het kind het toestel terug.
 5. Foto’s van het kind, tijdens de vakantie genomen, kunnen zonder toestemming door EKV en Europa Kinderhulp gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
 6. Indien het kind zich misdraagt tijdens de vakantie kan Europa Kinderhulp in overleg met EKV beslissen dat het kind eerder terugkomt naar huis. U wordt hiervan door EKV op de hoogte gebracht.